این اقدام در اعتراض به مورادی همچون “شرایط سخت شغلی، وضعیت نامناسب معیشتی پرستاران، اضافه کار اجباری، شیفت های طولانی و حق الزحمه ناچیز اضافه کاری” صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید