تلگرام گروه سایبری «Cyber Av3ngers» وابسته به گروه شهید کاوه که تحت کنترل سپاه سایبری و مهدی لشگریان است توسط هکتیویست‌های اسراییلی هک و از دسترس آنها خارج شد.
(نریمان غریب)

دیدگاهتان را بنویسید