«حکومت قانون» و «حکومت به بهانه قانون» فرق دارند
اولی: قانونی هست مقبول عموم مردم و مشروع که بر رفتار و کردار حکومت و عموم حاکم است.
دومی: چیزی از خودشان در کرده‌اند نامش را گذاشته‌اند قانون که عموم قبول ندارند و مشروع نیست، اما آنرا تحمیل کنند. اولی، ممدوح و دومی شرم‌آور است.

دیدگاهتان را بنویسید