دوره بازی مظلوم نمایی تمام شد پسر!

ایران فرزند نامشروع و لوس غرب در منطقه را ادب کرد.

از این‌ پس، کوچکترین شرارت شما پاسخ کوبنده ای دریافت خواهد کرد.

مردم مسلمان آذربایجان هم برای آرمان فلسطین ایستادگی خواهند کرد.

شما پشیمان خواهید شد.

دیدگاهتان را بنویسید