از بامداد ۳ شنبه ۲۸ فروردین ماه قویترین سامانه سال جاری از نقطه نظر شدت بارش در مقیاس گستردگی، با وجود نفوذ سامانه های بسیار قوی و قدرتمند از ابتدای بهار از سمت غرب کشور، وارد کشور خواهد شد.

این سامانه قدرت تخریب و آسیب رسانی بسیار بیشتری در مقایسه با سامانه های ورودی به کشور از ابتدای فروردین تا امروز  خواهد داشت، بنابراین این منبع آخرین سطح هشدار را برای استان های جنوبی کشور صادر میکند.

دیدگاهتان را بنویسید