مهار حمله چشمگیر بود و خسارات وارده بسیار جزئی بود.

ما هوشیار هستیم و برای هر سناریویی آماده هستیم.

رویارویی هنوز تمام نشده است و باید هوشیار
باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید