اولین تصویر رسمی که موشک های بالستیک ایران را در حال اصابت به اهدافی در اسرائیل نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید