جزئیات این پیشنهاد به شرح زیر اعلام شده است:
◾توقف جنگ در طول خط مقدم موجود؛
◾تعهد به برگزاری همه پرسی در سال 2040 تحت کنترل بین المللی در تمام سرزمین های اوکراینی که توسط روسیه در زمان جنگ اشغال شده بود.
◾ضمانت عدم حمله اوکراین تا سال 2040.
◾تبادله زندانیان بر اساس فرمول «همه برای همه»؛
◾روسیه در الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا دخالت نمی کند، ما در مورد ناتو صحبت نمی کنیم.
◾تعهد متقابل آمریکا و روسیه به عدم استفاده از سلاح هسته ای تحت هیچ شرایطی.

دیدگاهتان را بنویسید