اسرائیل بهترین رتبه
از ۹ نمره

ایران ۱/۹۵
اسرائیل ۷/۹۷

دیدگاهتان را بنویسید