که تصویر شما را ساخته

عصبانیت علیرضا دبیر از رسانه‌ها؛ می‌خواهند از یکی پهلوان بسازند از من کریم شیره‌ای!

دیدگاهتان را بنویسید