پوزخند تمسخر فرمانده، پس از تهدید اسرائیل توسط رهبر ایران

دیدگاهتان را بنویسید