🗣️ لواسانی :
◀️ دوستی گفت: اگر آقای ‎رئیسی اجازه مى‌دهند، ما یک لحظه برای زندگی مان «برنامه‌ریزی » کنیم!

◀️ گفتم: می‌خواهد اما نمی‌تواند، کار از دستش دررفته است. ما در ‎وضعیت بی‌دولتی هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید