بعد از چند دهه، ورودی اصلی دانشگاه امیرکبیر دوباره تفکیک جنسیتی شد.

دیدگاهتان را بنویسید