جای تو

در صف اول سران کشور و در صف اول نماز جمعه است.

دیدگاهتان را بنویسید