قالیباف 1399: در 5 سال به ثبات اقتصادی میرسیم.
قالیباف 1400: در 5 سال به ثبات اقتصادی میرسیم.
قالیباف 1401: در 5 سال به ثبات اقتصادی میرسیم.
قالیباف 1402: در 5 سال به ثبات اقتصادی میرسیم.

دیدگاهتان را بنویسید