جناب آقای رئیسی ⁩ !
⏺‏روندقیمت اقلام سفره مردم و داراییها به رغم تمامی وعده ها و بهبود درآمدهای ارزی دولت، مسیر غیر قابل قبولی را طی می کند.

⏺‏احساس مردم از انچه که برسر سفره آنها آمده و درحال وقوع است،مؤید رها شدگی اقتصاد است.

⏺کارامدی ⁩ و ⁧مدیریت ⁩ دولت، حتی نزد طرفدارانش هم دیگر مورد تردید است!

دیدگاهتان را بنویسید