🔹وزیر امنیت: ضارب مسلح به قمه، قصد کشتن رئیس جمهور آرژانتین را داشت
او با قمه و اشیاء تیز دیگر به کاسا روزادا نزدیک شد

🔹ضارب هنگام بازداشت توسط پلیس فریاد زد: “من خدا هستم و رئیس جمهور
را خواهم کشت.”

دیدگاهتان را بنویسید