ما در همه جا کار می کنیم تا به همه کسانی که در خاورمیانه علیه ما کار می کنند روشن کنیم که بهای هر عملیاتی علیه ما بالا خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید