این حکومت هم از غیرمذهبی‌ها می‌ترسد، هم از مذهبی‌ها.

چون نه نماینده‌ی مذهبی‌هاست و نه نماینده‌ی غیرمذهبی‌ها.

نماینده چین و روسیه است در خارج و مشتی رانتخوار در داخل

دیدگاهتان را بنویسید