کانال کانون قضات ایران مدعی شد :
«طی چندسال اخیر کشت تریاک در بسیاری از مناطق کشور به صورت گسترده ای شایع شده است به نحوی که در برخی مناطق کشاورزان کشت گندم و ارزاق را رها کرده و رو به کشت خشخاش آورده اند.»

دیدگاهتان را بنویسید