مجتمع شفا به دلیل اینکه پس از تبدیل شدن به میدان جنگ به شدت آسیب دیده است، به کار خود بازنخواهد گشت.

دیدگاهتان را بنویسید