اما با بی‌ارزشترین پول جهان
بی اعتبارترین پاسپورت دنیا
کمترین پایگاه اجتماعی؛
با انتخابات‌ ١٠درصدی
و جمعیت ۶٠درصدی زیر خط فقر
در بدترین شرایط تاریخی خود قرار دارد و تقریبا قله‌ای برای فتح نمانده!”
(محمد پارسی)

دیدگاهتان را بنویسید