عمر این درخت حدود ۴۶ سال است
۲۸۸ سانتیمتر محیط دایره تقسیم بر ۳/۱۴( عدد پی) =91/7 قطر بدست می آید . قطر تقسیم بر ۲ شعاع یا همان ( عمر) درخت محاسبه می گردد.

این درخت کهنسال حساب میشه و طبق قوانین خود شهرداری به هیچ عنوان قابل بریدن یا جابه جایی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید