این طرح شامل سیستمی برای شناسایی خودکار هدف و شلیک به سمت آن است.

دیدگاهتان را بنویسید