اینها چون در ذات و بنیان، نسبت هویتی و فرهنگی و عقیدتی با ایران و ایرانی و ایرانیت ندارند، سر سوزنی برایشان مهم نیست که ساکنان کشور ایران چه کسانی باشند، عراقی، افغانستانی، پاکستانی؟؟
تنها چیزی که برایشان مهمه، تبدیل شهروند آگاه و پرسش‌گر به برده‌های مطیع و مقلد و گرفتار در مشکلات معیشتی و ساکت است.

دیدگاهتان را بنویسید