جامعة‌المصطفی که فقط یکی از ارگان‌های حامی طلاب خارجی است سال گذشته ١٠١٢ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده!

دیدگاهتان را بنویسید