◀️ در نمودار فوق عملکرد هر رییس جمهور از روز تحلیف در دور اول تا ۸ فروردین ۳ سال بعد مقایسه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید