⏺ناتالیا استربکووا، بازرس حقوق بشر منطقه گفت که یک بانک اسپرم در منطقه خودمختار خانتی مانسیسک برای مردان بدون فرزندی که به جنگ اوکراین می روند، ایجاد خواهد شد.

⏺وی گفت: «امروز موضوع تشکیل بانکی نه تنها از DNA، بلکه همچنین از اسپرم پرسنل نظامی که برای خدمت فراخوانده شده اند و بچه دار نمی شوند را آغاز می کنیم. من معتقدم که این امر برای تداوم خانواده برای یک سرباز بسیار مهم است. ما قبلاً این ابتکار را رسمی کرده‌ایم و در حال راه‌اندازی آن در سایت‌های فدرال هستیم.» او از معاونان محلی خواست تا از این پروژه حمایت کنند.

⏺رئیس مرکز سورگوت برای حمایت از مادر و کودکی، معاون دومای خودمختار خانتی مانسی از روسیه متحد، لاریسا بلوتسرکوفتسوا، خاطرنشان کرد که برنامه حفظ مواد زیستی پرسنل نظامی در حال حاضر در منطقه کار می کند.

⏺این طرح توسط مرکز فناوری های کمک باروری و موسسه پزشکی دانشگاه دولتی سورگوت اجرا می شود. مشکل این است که این برنامه چگونه تأمین مالی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید