ما کنترل بیمارستان الشفا را به دست گرفته ایم و اکنون به نیروهای حماس دستور می دهیم از ساختمان های مختلف خارج شده و تسلیم شوند.

دیدگاهتان را بنویسید