⏺ ‌منظور نخست وزیر اسرائیل از فرد شماره١ یحیی سنوار، فرد شماره٢ محمد الضیف، فرد شماره٣ مروان عیسی و فرد شماره۴ صالح العاروری است.

دیدگاهتان را بنویسید