کیانوش سنجری که سابقه بازداشت و زندان در آبان ماه ۱۴۰۲ را دارد پیش از این هم از فروش صفحه ایکس خود «به دلیل برکناری از کار و معیشت به علت دگراندیشی، فقر و نیاز به خرید آذوقه و هزینه درمان» خبر داده بود.

دیدگاهتان را بنویسید