محمد فاضلی: آقای رئیسی چای دبش بیخ گوش شما رخ داد. ۳۶ هزار نفر کارزار⁧ گزارش دقیق تخلف چای⁩ را امضا کرده‌اند. شما که این قدر حساسید، دستور دهید این گزارش تدوین شود. مردم ایذه هم خوشحال می‌شوند و این سخنرانی شما هم باورپذیرتر می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید