⏺نظام با تلاش برای حل مساله حجاب به هر قیمت، در حال اطمینان خاطر دادن به وفاداران خود است. اما همزمان، معترضین را هم، هماهنگ و متحد می‌کند، و البته لبالب از کینه.

⏺‏با تشدید وضعیت ⁧ دوجامعه‌ای ⁩ شدن ایران، همین فیلم قم، با فوران ناگهانی خشم جامعه، می‌توانست جرقه جنگ داخلی را بزند.

دیدگاهتان را بنویسید