💬دلایل این موضوع:
١. سیاستهای بانک مرکزی در بحث دلار نیمایی و نرخ بهره

٢. سرکوب تولید و صنایع توسط دولت

٣. تخریب تعمدی یا بدون عمد و از سر ناآگاهی بورس در اردیبهشت ١۴٠٢

۴. از همه مهمتر ناامیدی کامل جامعه و فعالین اقتصادی نسبت به آینده و روند حکمرانی در کشور

⏺در صورت ادامه وضع موجود و بدتر نشدن شرایط با آمدن ترامپ و مجلس جبهه پایداری، دلار ١٠٠ پیش بینی منطقی سال ١۴٠٣ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید