قیمت زولبیا وبامیه امسال هر کیلو ۱۷۰هزارتومان
زولبیا و بامیه سال ۱۴۰۰هرکیلو ۴۸ هزارتومان

خداروشکر حاج اقا به صغیر و کبیر رحم نکرده.

دیدگاهتان را بنویسید