حتی اگر آمارسازی‌های رسانه‌های دولتی را فرض درست در نظر بگیریم، درصد رأی نفر اول هر استان نسبت به کل واجدین شرایطِ اون استان را در جدول می‌بیند. نفرات اول هر استان بطور متوسط نماینده ۵٪ از جامعه واجدین شرایط اون استان هستند. این تازه آمار نفرات اوله!

دیدگاهتان را بنویسید