دور قبل، قم با ۴۳٪ مشارکت، ذوالنور با ۲۰۴ هزار رأی نفر دوم شد.

این دوره، قم با ۴۹.۷٪ مشارکت، ذوالنور با ۱۴۹ هزار رای اول شد!

ضمنا تعداد واجدین شرایط افزایش یافته

حکومت برای دروغ ۴۱ درصدش کمی عجله کرد.

دیدگاهتان را بنویسید