فرمانده کل قوای اوکراین که هم اکنون در جبهه شرق حضور دارد گفت: در طول سه روز کاملاً مشخص شد که چرا در مورد همان شاخص‌های کارکنان، تسلیحات و تجهیزات نظامی، برخی از تیپ‌ها موفق به جلوگیری از حملات دشمن و حفظ مواضع می‌شوند، در حالی که برخی دیگر موفق نمی‌شوند. به فرمانده تیپ، سطح آموزش، تجربه، توانایی پذیرش تصمیمات کافی و متعادل و درک مسئولیت کامل برای انجام وظایف و زندگی و سلامتی زیردستان بستگی دارد.

سیرسکی خاطرنشان کرد که گروه هایی از متخصصان برای انتقال تجربه و ارائه کمک به تیپ های فردی اعزام شدند.

فرمانده کل قوای اوکراین تاکید کرد: در برخی موارد که فرمانده کنترل اوضاع را ندارد و اقدامات و دستورات مستقیماً جان و سلامتی زیردستان را تهدید می کند، مجبور به تصمیم گیری پرسنلی می شوم.

دیدگاهتان را بنویسید