حساب کاربری نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل با تحریم انتخابات نمایشی در اینستاگرام نوشته است:

جمهوری اسلامی سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی است. تحریم انتخابات، نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه ماست.

تحریم انتخابات فرمایشی رژیم دینی استبدادی نه صرفا از منظر سیاسی بلکه از بعد اخلاقی وظیفه آزادی‌خواهان و عدالت طلبان ایران است.

جمهوری اسلامی با سرکوبهای بی‌رحمانه و وحشیانه، کشتار جوانان این سرزمین در خیابانها و پای چوبه اعدامها و زندان و شکنجه زنان و مردان این سرزمین، سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی است.

من هم با تحریم انتخابات نمایشی در کنار مردم آگاه و سربلند سراسر ایران از سیستان و بلوچستان تا کردستان از خوزستان تا آذربایجان خواهم بود تا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و شکاف رژیم استبدادی سرکوبگر با مردم را اعلام نماییم.

گذار از رژیم دینی استبدادی، مطالبه ملی و تنها راه بقا ایران و ایرانیان و انسانیت ماست.

دیدگاهتان را بنویسید