⏺این شرکت در تعطیلی نامحدود قرار گرفت
⏺مالک جدید روسی هنوز نمی تواند کار کارخانه سابق فولکس واگن آلمانی در کالوگا را بازسازی کند.

⏺همانطور که توسط سازمان اتحادیه کارگری “Volkswagen Group Rus” LLC گزارش شده است، کارخانه برای مدت نامحدودی بیکار خواهد ماند.

⏺همه کارکنان باید در تاریخ 1 مارس 2024 در کارخانه حاضر شوند تا با دوره بعدی تعطیلی و شکل سازمان آن آشنا شوند.

⏺دوره توقف شرکت نامشخص است.

دیدگاهتان را بنویسید