«در قانون اساسی، حتی نظارت بر رهبری هم نداریم.»

دیدگاهتان را بنویسید