⏺من تعجب می‌کنم وقتی رهبری مکرر از عملکرد مجلس و دولت انقلابی موجود اعلام رضایت می‌کنند، چگونه برای تغییر وضع موجود مردم را به مشارکت در انتخابات فرا می‌خوانند؟!

دیدگاهتان را بنویسید