عربستان با دو عنوان بزرگترین واحد نمک زدایی تقطیر چندگانه و بزرگترین بیمارستان دندانپزشکی وارد کتاب رکوردداران گینس می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید