کاربری به کنایه نوشته:
کارتل‌های مواد مخدر و تبهکار هم این تعداد لقب و عنوان ندارند!

دیدگاهتان را بنویسید