🔺حداقل حقوق در دی ماه معادل فقط ۹.۹ کیلو گوشت قرمز است، در حالی که در سال ۹۶ معادل ۲۶ کیلو بوده است!

همین شاخص بیانگر گسترش عجیب فقر در جامعه ایران در سالهای اخیر و خارج شدن کامل مصرف گوشت قرمز از سبد مصرف بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی است.

دیدگاهتان را بنویسید