محمد میرخانی(پزشک) با انتشار این تصاویر نوشته است:
«فقر اقتصادی در سطح بالایی از نظام درمانی ما وجود دارد به شکلی که کاستن از کیفیت غذای پرسنل بیمارستانی هم مدت هاست در دستور کار قرار گرفته است.
نظام درمانی ما در حال واپاشی متعاقب اصرار بر تعرفه گذاری دستوری بر اساس شعار “درمان ارزان” است.
امروز باید گفت تا مردم بشنوند و ببینند و آگاه شوند
بیمارستان هایی که از تامین یک وعده ی غذای گرم مناسب برای پرسنل خودش وامانده است آیا توانایی خدمت رسانی استاندارد به بیماران ما را همیشه خواهد داشت؟»

کاربری نوشته: این غذاها را در زندان به ما میدادند، یک نوع شکنجه هم برامون به حساب میومد!

دیدگاهتان را بنویسید