وقتی به قول آقای مصباح “مردم حق ندارند خودشان تصمیم بگیرند که برای خودشان حقوقی قرار دهند چون مالک خودشان نیستند” دیگر تولید این همه دردسر برای خودتان و مردم برای چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید