ادیب فرهیخته که روزی رئیس جامعه ملل
که انگلیسی، فرانسه، روسی و عربی مسلط بود به این نادان بی سواد رسیدیم؟

دیدگاهتان را بنویسید