اقلیت تمامیت خواه حاکم حضور رئیس جمهورسابق رانیز درمجلس خبرگان برنتافت تا این نهاد هم بطورکامل درقبضه آنان قرارگیرد.ردصلاحیت دکترروحانی برگ دیگری از رسوائی کسانی است که قانون اساسی را به سخره گرفته اند منتظر مشارکت اقلیت درانتخابات باشید.

دیدگاهتان را بنویسید