بازگرداندن زنده افراد ربوده شده بسیار مهم است و این منافاتی با ماموریت نابودی حماس ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید